Начало
Изтегли
Промоции
Продукти
Контакти
ACAD

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.8 - 02.04.2012г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        ВАЖНО! Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е промене документ Опис парични обезщетения (ОТС). Документа се стартира от меню Документи/Опис парични обезщтетения, или автоматично след запис на отсъствие.

        ВАЖНО! Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е актуализиран документ Дискета обезщетения от ДОО. Стартира се от меню Операции/Дискета обезщетения от ДОО.

        НОВО! Актуализирани са формулярите и образците за временна неработоспособност и майчинство, съгласно промените в НИИПОПДОО, в сила от 01.04.2012 г. Формулярите се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО.

        НОВО! Актуализирана е Справка за изплатени доходи на физически лица, съгласно изискванията на НАП за формата и реда за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за Справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ. Стартира се от меню Справки/Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие.

2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        ВАЖНО! Актуализиран е записа на дневници и декларации за ДДС, съобразно промените в програмния продукт на НАП (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.

        НОВО! Разработен е нов вид на документ Инвентаризационен опис. Стартира се от екран Документи/Типови операции. Документа няма тип, а името на файла е invopis.pm. За повече информация относно работа с документа изберете бутон Помощ.

        НОВО! Разработен е нов вид на Финансов анализ. Стартира се от меню Отчети/Финансов анализ. За повече информация относно работа с документа изберете бутон Помощ.

3. МОДУЛ СКЛАД


        НОВО! Разработен е нов вид на документ Инвентаризационен опис. Стартира се чрез избор на меню Документи/Складови/Инвентаризационен опис или от меню Справки/Инвентаризационен опис. За повече информация относно работа с документа изберете бутон Помощ.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.8 - 21.02.2012г.

1. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        НОВО! В Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. е разработена възможност за експорт на данните в xml-файл, който да се подаде автоматично в On-line приложението на НАП. За целта се избира бутон Експорт НАП.

        НОВО! Актуализирани са фактурите и отчетните регистри във връзка с промяна в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 21.02.2012г.

        НОВО! Актуализиран е Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване . Стартира се от меню Отчети/Бюджетни отчети.

        НОВО! В Аналитична оборотна ведомост е добавен бутон Покажи редовете без оборот. След като се изведе справката от меню Отчети/Оборотни ведомости/Аналитична и се избере въпросния бутон, на екран се извеждат само данните за избраните аналитични признаци, за които липсват обороти за отчетния период.

        НОВО! В справка Издадени документи е добавена възможност за настройка да се извеждат допълнителни колони.

        НОВО! В справка Издадени документи е добавена възможност за задаване филтър няколко типа документи едновременно. Начина на работа със справката е описан в помощната информация към нея.

2. МОДУЛ СКЛАД


        НОВО! В Комбинирана справка е добавена отметка Извеждане по дати. При избор на настройката, данните се извеждат в хронологичен ред. Стартира се от меню Справки/Анализ на дейността/Комбинирана справка.

        НОВО! В Движение на всички стоки е добавена отметка Извеждане на счетоводни данни . При избор на настройката се извеждат допълнителни колони за оборотите по счетоводни данни. Опцията е подходяща за фирми с голям обем данни при сравняване данни в склад и счетоводство.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.8 - 21.01.2012г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        ВАЖНО! В параметри на фирмата е необходимо да се актуализират параметрите ПНОИД и НКИД ТЗПБ в съответствие с Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2012 г.

        НОВО! Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 'Данни за осигуреното лице'

        НОВО! Актуализиран е образеца на Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ.

2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        НОВО! Разработени са Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. и Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. . Стартират се от меню Отчети/Годишни декларации.

        НОВО! Разработен е нов документ за Проверка на плащанията. Стартира се от меню Операции.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.8 - 03.01.2012г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        - Добавени са процентите за осигуровки за 2012г.;

        - Актуализирани са кодовете за вид плащане в сила от 01.01.2012;

        - Актуализирана е справката за минималния осигурителен доход по групи професии съгласно Приложение 1 от Закон за бюджета на ДОО; - Направен е нов образец на сметката за изплатени суми и служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2012 г.;

        - Нов образец на тримесечната справка към НСИ;

        - Актуализиран е Национален класификатор на професиите и длъжностите в сила от 01.01.2012;

2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        - Нов вид на Автоматичното приключване на сметки. Добавена е нова възможност – след извеждането на справката и двойно щракане върху избрана сума, се стартира Отчет по журнала на операциите, където можем да проверим всички счетоводни записи в които е участвала сметката, която приключваме и да видим от кои записи е сформирано дадено салдо. Справката позволява и ръчно коригиране на суми.

        - В Отчети/Приключване на счетоводната година са събрани всички операции, проверки и отчети, които трябва да бъдат направени в края на отчетния период.

        - Нова справка – Проверка на счетоводните операции. Служи за проверка на правилното използване на синтетичните и аналитичните сметки и лесно и бързо откриване и коригиране на допуснати грешки. Освен зададените в програмата контировки има възможност и за ръчно добавяне на такива. Стартира се от меню Операции. Повече за нея може да научите от нашия видео урок.

        - Добавена е нова възможност в Оборотна ведомост синтетична, след извеждането на ведомостта, при двойно кликване с мишката върху шифъра на дадена сметка, се извежда меню от което може да се стартират – Аналитична оборотна ведомост, Оборотна ведомост за сметка и Отчет по журнала на операциите.

        - В Оборотна ведомост аналитична е добавена възможност за сравнение на справката с оборотна ведомост синтетична и неплатени документи, чрез бутон Проверки.

        - Нова възможност в справка Печат Осчетоводени документи – масово плащане на документи с банково бордеро. След стартиране на справката, избор на тип документ и отметки само неплатените и плащане по документи се натиска бутон Изведи. На екран се извеждат всички неплатени документи от посочения тип, както и чек бокс в който се отбелязват документите, които ще се плащат. С бутон Плащане се отваря попълнено банковото бордеро, което трябва да запишем.

        - Важно за Интрастат – Преди да се пристъпи към изготвяне на Интрастат декларации, е необходимо да се провери параметъра ТАРКОД на стоките, съгласно Комбинирана номенклатура в сила от 2012 година.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.7 - 01.07.2011г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        ВАЖНО! Съгл. промените в НИИПОПДОО в Д.в. бр. 14 от 15.02.2011 г. и в сила от 01.07.2011 г., е направено ново Приложение № 15, което се стартира след запис на документ Опис парични обезщетения (ОТС), в който към списъка с приложения е добавен код 18 Декларация от осигурителя/самоосигурявщия се относно правото на парично обезщетение.

        ВАЖНО! Актуализирано е Приложение № 9 - Опис на документите по чл. 3 - 5 и чл. 14 от Наредбата, съгл. промените в Д.в. бр. 14 и публикуваната промяна в спецификациите и контрола на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ.

        ПРОМЕНЕНО! Актуализиран е списъкът с длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011 г., съгл. заповед № РД 01-529/30.06.2011 г. на министъра на труда и социалната политика.

        НОВО! В екран Персонал/Трудов договор е добавено поле Пореден номер дейност (ПНОИД). Избраният номер в него, се записва в показател 12.3. 'Пореден номер на основната иконом. дейност на осигурителя' на Декларация образец 1. Използва се в случаите, когато за един и същи осигурител за различните лица следва да се подава различен номер на основната дейност, напр. медицинските заведения. Изискването е съгл. промяната в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО, обнародвано в ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г. и в сила от 01.04.2011 г.

        НОВО! В екран Персонал/Основни е добавено поле Законоустановено раб.време. Използва се в случаите, когато длъжността на лицето има законоустановено работно време по-малко от 8 часа. Това поле влияе върху изчисляването на трудовия и осигурителния стаж, както и при извеждане на удостоверенията УП-2 и УП-3.

        НОВО! В приложенията към наредбата за болничните (НИИПОПДОО), които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, е добавен бутон Експорт.

        ПРОМЕНЕНО! В меню Операции/Непълна работна седмица, когато в справката участват лица, назначени или уволнени през месеца, отсъствията на код 37 Нераб.дни намалено раб.време се записват спрямо датата на постъпване/напускане в картона. Т.е. за дните, в които лицето не е било на работа, не се записват отсъствия.

        НОВО! Към документите Доход болничен, Удостоверение и Служебна бележка ДОД, справките Изплатени суми по избрани пера, Изплатени суми през годината по пера и Изплатени суми през годината по месеци, е добавена отметка Обединяване информация за избраното ЕГН. Използва се за обединяване на извежданите данни от различни картони с еднакви ЕГН/ЛНЧ в тях.

        НОВО! Променен е документът, с който се осчетоводяват заплатите и аванса. За да могат да се отварят в счетоводния модул записаните с предишни версии документи, името на файла в екран Документи трябва да се смени от Zaplati.xls на accountingSalaries.pm.

        НОВО! Към справките Авансова ведомост, Изплатени суми през годината - по месеци и по пера, и Разходи на работодателя за труд е добавена възможност за извеждане на английски език.

        НОВО! В Операции/Служебни/Трз/Промяна на стаж е добавена отметка Извеждане на напусналите. По-подразбиране е включена, като целта е лицата с дата на напускане в картона да не се извеждат.

2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        НОВО! Разработена е възможност оборотните ведомости Синтетична, Аналитична, За сметка и За аналитичност да се извеждат на английски език. За целта, преди да се изведе съответната справка, от падащото меню Език се избира Български или English.

        НОВО! В Аналитична оборотна ведомост е добавена настройка за обобщаване на изведените данни по различните нива на влагане в Аналитични признаци и за извеждане на сумите по тези нива. Възможностите са реализирани чрез избор от падащите менюта Обобщаване на: и Суми по групи на:.

        НОВО! В Хронологична оборотна ведомост За сметка и Хронологична оборотна ведомост За аналитичност (меню Отчети/Хронологични ведомости/Подробна/За сметка и съответно За аналитичност) е добавена възможност данните, които се експортират в Excel да се променят, при което резултатните суми се пренастройват в зависимост от направените промени. Например, ако след извеждане и експортиране на Хронологична ведомост/Подробна/За сметка, променим дебитния оборот за конкретна операция, то салдото след операцията, общата сума на дебитния оборот и крайното салдо по справката, ще бъдат автоматично преизчислени.

        НОВО! Справките Баланс, ОПП, ОПР и ОСК, които се стартират от меню Отчети/Финансови отчети могат да се експортират в Excel. За целта, след като се изведе съответната справка, трябва да бъде избран бутон Експорт.

        НОВО! За целите на анулиране на фактури за покупка и/или продажба в следващ месец, в документите Фактура покупка, Фактура покупка с ТО, Фактура продажба, Фактура продажба с ТО е добавен бутон Анулиране. За да се анулира фактура, трябва да се отвори повторно от екран Осчетоводени документи, да се въведе месеца на постъпване на документа в дневниците по ДДС и да се избере бутон Анулиране.

        НОВО! В екрана с параметри на фирмата е добавено поле Вид рег.ДДС:. В случай, че фирмата е нерегистрирано по ЗДДС лице или регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100, ал. 2 от ЗДДС, чрез двукратно щракване в полето се избира вида регистрация. При страртиране на продажна фактура, за нерегистрираното лице ще е избран Вид на сделката - Нерегистрирано лице, няма да се начислява ДДС и като Основание за неначисляване на данъка ще бъде избрано Нерегистрирано лице - чл. 113, ал. 9 от ЗДДС, а при страртиране на продажна фактура за регистрирано лице на основание чл. 97а, 99 или 100, ал. 2 от ЗДДС, ще е избран Вид на сделката - чл. 113(9) от ЗДДС, също няма да се начислява ДДС и като Основание за неначисляване на данъка ще бъде избрано чл. 113, ал. 9 от ЗДДС във връзка със съответния член на регистрация. Отметката 'Влиза в дневниците по ЗДДС' е изключена. Важно! В случай, че се документира доставка по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга страна членка, трябва да се избере Вид на сделката чл.21(2) с м. на и/е др. стр. от ЕС, Основание за неначисляване на данъка - чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и да се включи отметка 'Влиза в дневниците по ЗДДС'.

        НОВО! Разработена е документ Обвързване на платежни документи. Използва се за обвързване на платежните документи с типове –ББ, +ББ, –БВ, +БВ, ПКО, ПКОВ, РКО, РКОВ, АО, АОВ и добавяне на нови връзки към вече свързани документи. Документа се стартира от меню Операции/Обвързване на платежни документи.

        НОВО! В екран Сметкоплан (стратира се от Операции/Сметкоплан) е добавена възможност за зареждане на начално салдо по документи за сметка. За целта в страница Салда по аналитични признаци е добавен нов бутон Салда по аналитични признаци, който отваря нов екран за задаване на документи, формиращи началното салдо.

        НОВО! В справката Задължения на партньорите (стратира се от Отчети/Задължения на партньорите) е добавен бутон Разпечатай писма за потвърждение, във връзка с потвърждение на разчетите.

3. МОДУЛ СКЛАД


        НОВО! Разработена е документ Обвързване на платежни документи. Използва се за обвързване на платежните документи с типове –ББ, +ББ, –БВ, +БВ, ПКО, ПКОВ, РКО, РКОВ, АО, АОВ и добавяне на нови връзки към вече свързани документи. Документа се стартира от меню Операции/Обвързване на платежни документи.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.6 - 01.05.2011г.

1. ОБЩИ


        НОВО! Нов вид на екрана Параметри на фирмата (меню Операции/Избор на фирма), в който параметрите са разделени в три екрана - Основни, Допълнителни и по ЗАДС. В него са добавени всички необходими параметри от използвания досега документ Параметри на работната фирма (файл Parametri.xls).

        НОВО! В меню Сервиз/Права на достъп към списъка с потребителите e добавена колона Име , в която се посочва името на Съставил в изходящите документи.

2. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        Актуализирана е справката по чл. 73 ЗДДФЛ спрямо последните промени в програмния продукт на НАП.

        Актуализирана е справката за проверка на минималния осигурителен доход за 2011 година (Приложение № 1 към ЗБДОО). Промяната е съгласно ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г.

        Всички документи и справки в програмата са настроени за работа с Internet Explorer 9.

        НОВО! Справките Ведомост за заплати, Рекапитулация вертикална и хоризонтална и Фишове за печат могат да се извеждат на английски език.

        НОВО! Променен е документът за масово начисляване на суми по избрано перо.

        НОВО! Към меню Документи са добавени документи за проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа на персонала - заповед, служебна бележка и протокол. Към меню Справки/Личен състав са добавени съответните книги за проведения инструктаж.

        НОВО! В платежните нареждания за ДОД за самоосигуряващи се лица, полагащи личен труд, е добавена възможност да се попълва Булстат на фирмата, вместо ЕГН на лицето.

        НОВО! Променена е справката за годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.

3. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        НОВО! Нов вид на екрана за Изписване на дълготрайни активи (меню Операции/Дълготрайни активи/Изписване).

        НОВО! Нов вид на Хронологични ведомости - обобщена и подробна (меню Отчети/Хронологични ведомости).

        НОВО! Нов вид на Автоматичното приключване на сметки (меню Операции/Автоматични операции/Приключване на сметки).

        НОВО! Нов вид на Валутните разлики (меню Операции/Автоматични операции/Валутни разлики).

        НОВО! В Хронологична оборотна ведомост Аналитична (меню Отчети/Хронологични ведомости/Подробна/За аналитичност) е добавена възможност за извеждане на информация за средната цена, по която са изписани стоките, материалите и др. в програмата и актуална средна цена, изчислена по формулата
         Ср. цена = (Кол.1*Цена1+Кол2*Цена2+...+Кол.n*Ценаn)/(Кол1+Кол2+...+Колn).


        НОВО! В Аналитична оборотна ведомост е добавена възможност за извеждане на средна цена към информацията за крайното състояние за отчетния период на справката, както и бутони за скриване на редовете с нулево салдо или без оборот.

        НОВО! В Оборотна ведомост за сметка е добавена възможност за извеждане на средна цена към информацията за начално и крайното състояние за отчетния период на справката.

        НОВО! Нов вид на справката Журнал на операциите (меню Отчети/Отчет по журнал на операциите) с допълнителни възможности за задаване на филтри на извежданата информация.

        НОВО! В документ Фактура продажба с ТО (тип -ФЕ и файл facttom7.xls) e разработена възможност да се въвеждат едновременно сделки облагаеми с 20% ДДС и със 7/9%, или сделки облагаеми с 20% ДДС и освободени доставки. Подробно описание на начина на работа с документа може да се намери в Помощна информация към Фактура продажба с ТО, както и в Помощ/Въпроси и отговори.

        НОВО! В документи Фактура покупка, Фактура покупка с ТО, Фактура продажба и Фактура продажба с ТО e добавен нов вид осчетоводяване Дълготрайни активи. При запомняне на документа се записват счетоводни статии във връзка с покупката на ДА в покупните документи и съответно за продажба на ДА в продажните документи.

4. СКЛАД


        НОВО! Нов вид на екрана за Приключване на склад (меню Операции/Приключване на склад). Документа е удобен за прехвърляне крайни салда от текущата година като начални за следващата при голям брой складове.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.5 - 2.2011г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        НОВО! Актуализирани са образците на приложения №3, 4 и 8 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, влизащи в сила от 19.02.2011г. Съдържанието на приложения №3 и №4 към чл.5 от Наредбата е приведено в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, променен е и образецът на Придружителното писмо.

2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        Актуализирани са документи Фактура покупка и Фактура продажба , съгласно промяната в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.04.2011г. Когато по - ранната дата от Дата на документа и Дата на възникване на данъчното събитие е преди 01.04.2011г., при избор на отметка 7/9% в покупна фактура, или избор на тип на сделката ОД 7/9% в продажна фактура данъчната ставка е 7%, в противен случай, ставката е 9%.

        В справка Обороти между аналитичности е добавена възможност за избор на група аналитични признаци. Това става чрез избор на бутон Избор на група АП.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.4 - 1.2011г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        НОВО! Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 'Данни за осигуреното лице', утвърдени със Заповед ЗЦУ 157/07.01.2011 г. на изпълнителния директор на НАП. Промяната е в съответствие с обнародваната в Д.в. бр.6 от 18.01.2011 г. Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 Г.

        НОВО! За лицата вид осигурен 92 Морски лица е предвидено в картона - екран Персонал/Основни, да се избира категория труд, спрямо която автоматично се попълват процентите във фиша от екран Заплати.

2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        Актуализирани са номеклатурите за Условия на доставка и Вид на сделка в Интрастат протокол пристигания/изпращания. В случай, че се записва Протокол пристигане / изпращане с дата на документа след 01.01.2011 година, при избор на Вид сделка и Условия на доставка се извеждат актуалните номенклатури. За 2011 г. отпада задължението за деклариране на статистическа процедура. ВАЖНО! Преди да се пристъпи към изготвяне на Интрастат декларации, е необходимо да се провери параметъра ТАРКОД на стоките, съгласно Комбинирана номенклатура в сила от 2011 година.

        Актуализирани са Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия и Годишен отчет за деността на ЕТ, съгласно Заповед РД 07-885/06.12.2010 г. за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

        Актуализирани са Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

        НОВО! Нов вид на картона на Дълготрайните активи (меню Операции/Дълготрайни активи/Картон ДА).

        НОВО! Ускорено е извеждането на справките, свързани с дълготрайните активи (меню Отчети/Дълготрайни активи).

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.3 - 1.2011г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        ВАЖНО! Смяната на процентите за осигурителните вноски от екран Заплати в сила от 01.01.2011 г. става автоматично при избор на месец от 2011 г., като вече не се преминава през меню Операции/Служебни.

        ВАЖНО! В параметри на фирмата е необходимо да се актуализират параметрите ПНОИД и НКИД ТЗПБ в съответствие с Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 г.

        ВАЖНО! Актуализирана е Националната класификация на професиите и длъжностите - НКПД, съгласно заповед РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика. Кодовата таблица за преход от НКПД 2005 г. към НКПД 2011 г., както и другите документи свързани с промяната, може да видите на Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

        НОВО! Актуализирани са кодовете за вид плащане на НАП за 2011 г.

        НОВО! Справката за проверка на минималните осигурителни прагове е преработена, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 г.

        НОВО! Нови проценти за ТЗПБ съгласно Приложение № 2 към чл. 12 от Закона за бюджета на ДОО за 2011г.

        НОВО! Актуализиран е образеца на Сметката за изплатени суми и служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ.

        НОВО! Актуализиран е образеца на Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.

        НОВО! Актуализирана е Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени суми на физически лица през 2010 г.

        НОВО! Актуализирани са извеждането и записа на уведомления по чл. 62 и 123 от КТ съгласно промените в Наредба № 5, приети в ДВ бр.1/04.01.2011 г.

        НОВО! Съгласно промените в Наредба Н-8, приети в ДВ бр.83/22.10.2010 г. е добавен нов вид осигурено лице 93 Специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. За тях е предвидено при избор на екран Заплати да се отваря документ Сметка за изплатени суми.

        НОВО! В Сметката за изплатени суми е добавена отметка Наем, която се използва във връзка с удържането на данък от платеца на наема.

2. МОДУЛ СКЛАД


        Ускорено е извежданенто на справките от модул Склад.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999.2 - 12.2010г.

1. МОДУЛ ТРЗ и ЛС


        НОВО! От 2010 година се променя начина на определяне на процентите за осигуровки! Процентите се определят в зависимост от зададената дата в модул ТРЗ. Тази промяна ще позволи да се начисляват заплати и генерират декларации обр. 1 с нови версии, за стари години. Тази възможност ще е достъпна за периодите след 2010та година.

        НОВО! Променен е картона на лицата. Премахнати са полетата с процентите за осигуровки – те ще се подават автоматично във фиша, спрямо зададената година; Добавено е Меню Кат. /категория труд/ ; Премахнато е поле ЛНЧ – добавена е отметка , с която се определя дали е ЕГН или ЛНЧ; Направена е възможност за прикачване на снимка на служителите; В допълнителни е добавена отметка ОЗМ – за самоосигуряващи се лица, внасящи осигуровки за този фонд.

        НОВО! Променен е начина на извеждане на процентите за осигуровки в работния фиш – определят се спрямо зададения вид осигурен в картона на лицата.

        НОВО! Променен е вида на справките в модул ТРЗ и ЛС и е ускорено извеждането им.

        НОВО!Справки/Начислени възнаграждения на персонала/Изплатени суми по избрани пера – добавена е нова възможност за извеждане на справката – По отдели.

        НОВО! Променен е вида и начина на извеждане на Платежни нареждания за плащане от/към бюджета. Платежните се извеждат от Справки/Дължими осигуровки/Параграфи НАП – след извеждане на справката и натискане бутон [Платежни нареждания] или директно от Бутон [Пл.Нар.], като преди да се изведат самите платежни , се извежда справка Параграфи НАП.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999 - 10.2010г.

1. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        НОВО! Разработена е нова възможност за зареждане на начални салда по синтетични сметки и аналитични признаци. За целта се избира меню Операции/Сметкоплан.

         НОВО! Разработена е възможност за задаване връзки на синтетичните сметки с аналитични признаци. За целта се избира меню Операции/Сметкоплан.

         НОВО! Добавена е отметка Фиксирана ширина, която позволява настройка на ширината на справките и отчетите. Промяната е в следните ведомости и отчети: Отчети/Оборотна ведостомост/Синтетична, Аналитична, За сметка, За аналитичност; в Отчети/Главна книга/Синтетична и Аналитична; в Отчети/Банка и каса; Отчети/Финансови отчети.

         НОВО! Към меню Отчети/Финансови отчети са добавени справки, свързани с бюджетните предприятия. Изготвят се във връзка със сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване (Форма 15Б) - отчет по приходни параграфи, по приходни параграфи и дейности, по разходни параграфи и по разходни параграфи и дейности.

        Протокол за Пристигания - Интрастат и Протокол за Изпращания - Интрастат се стартират по следния начин: избира се меню Отчети/Интрастат; от падащото меню се избира вида на документа; бутон [Протокол].

        НОВО! Изцяло е променен вида на справката Печат осчетоводени документи, която се стартира от бутона Печат в екран Осчетоводени документи. След извеждане на справката има възможност за допълнителна настройка, филтриране, експорт и разпечатване.

        НОВО! Касова книга от меню Отчети е обединена със справка за движението на банковите сметки на фирмата. Стартира се от меню Отчети/Банка и каса, като предварително се избира вида на справката посредством съответните бутони.

        НОВО! Добавени са документи и справки, свързани с производствения процес, които са част от модул Производство - калкулация за продукт, поръчки от клиенти, план за производство, документи за изписване на необходимите материали и заприхождаване на готова продукция и др. Начинът на работа с тях е описан в меню Помощ/Съдържание/Производство.

2. МОДУЛ СКЛАД


        НОВО! Разработен е нов вид на документа за задаване начално състояние в склад. Стартира се от меню Документи/Начално състояние. Документа служи за зареждане на начално състояние в склад и за прехвърляне на крайните салда от текущата година като начални за следващата.

        НОВО! Разработена е възможност за прехвърляне на цена, мярка, баркод, минимални количества и други параметри на стоките в даден склад върху същите стоки в друг склад или за автоматично прехвърляне на стоките с техните параметри от един склад в друг. Екрана се стартира от меню Операции/Служебни/Запис и четене на складова информация.

        НОВО! В справка Планиране на доставките е добавена възможност за запис на изчислените количества като минимални.Стартира се от меню Справки/Анализ на дейността/Планиране на доставките.

        НОВО! В справка Документи подробно е реализирана възможност за извеждане на всички документи, без значение дали имат складови операции или не, както и извеждане на информация за допълнителни параметри: МОДЕЛ, Журнал, Номер в журнал, Падеж, Вид плащане, Дата на създаване, Автор. Справката се стартира от меню Справки/Документи подробно.

        НОВО! В справка Движение на всички стоки е реализирана възможност за сравняване на движение на стоките в счетоводство и склад. За целта, след извеждане на справката, трябва да се избере бутон [Счетоводни данни]. Справката се стартира от меню Справки/Движение на всички стоки.

3. ТРЗ и ЛС


        НОВО! Добавен е план-график с цел по-лесно съставяне на графици за използването на полагаемия платен годишен отпуск. План-график се създава от меню Документи/План-график за отпуски. Данните за планираните отпуски, реално използваните и оставащите дни за период могат да се видят от меню Справки/Планирани отпуски.

        НОВО! В екран Заплати е добавен нов бутон [График], който отваря календар за задаване на работно време с произволни часови диапазони на работния ден. Графикът се използва в случай, че във фирмата няма дефинирани конкретни смени и не е удачно прилагането на сменен режим на работа. Позволява свободно въвеждане на начален и краен час на работния ден за всеки работник. Въвеждането на работното време е максимално опростено, като избора на дните става посредством вграден календар. Работното време може да бъде въвеждано за отделни дати от месеца, като в последствие програмата позволява графика да се допълва или коригира. Направено е съответствие на новия график със съществуващия към момента в програмата, автоматичното зареждане на шаблони и запис на работни карти.

        НОВО! Към Справки/Личен състав/Лица с увеличение на професионалния стаж в години е добавен списък с лицата, които от следващия месец ще получават по-високо ДТВ за стаж.

        В документ Заповед за уволнение автоматично се попълват записаните обезщетение при напускане от екран 'Обезщетения по КТ'.

        В Декларация банка е добавена възможност за запомняне данните на представляващия и последващо извикване на вече запомнените данни.

        В Опис парични обезщетения е добавен нов параметър 'Причина', при попълване на който причината за неработоспособността се показва и като реквизит на 'Дневник болнични листи'.

        Във вертикална рекапитулация към таблица 'Суматори' е добавена информация за списъчния брой на персонала, наетите на пълно и непълно работно време към периода на извеждане на рекапитулацията.

        В Декларация образец 6 за самоосигуряващи се е добавена възможност да се извеждат данните за земеделски производители - вид осигурен 13.

        Промяна в изчисляването на обезщетението за болнични за сметка на работодател, когато неработоспособността продължава без прекъсване в нов месец. Обезщетението за първите три дни се изчислява на база месеца, в който е възникнала неработоспособността, независимо от това в кой месец се изплаща на лицето.

4. ДРУГИ


        НОВО! Разработена е възможност за заключване на периоди – месец и година с цел да се ограничи възможността за въвеждане на операции /счетоводни, складови, касови и др./ във вече приключени периоди. Стартира се от меню Операции/Заключване на периоди.

        НОВО! В Сервиз/Настройка на параметрите/Документи и отчети е добавена нова настройка 'Отделен диапазон от номера на документите за всяка фирма и потребител'. Когато опцията е включена, се записват настройките за номерацията на документите за текущия компютър /работно място, клиент/, а когато е изключена - настройката на номерацията за всички компютри в мрежата.

        НОВО! Разработена е възможност за автоматично извеждане на Идентификационен номер по ДДС на контрагенти, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност лица в България. За целта в поле Значение на параметъра ИНДДС се избира F12 от клавиатурата, при което се генерира BG + идентификационния номер, въведен като значение на параметъра БУЛСТАТ за контрагента.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС

Важно за инсталацията!!!

        Инсталирането задължително става в нова директория за 2010 година, като целта е предходната версия на програмата да се запази като копие за 2009 с база данни към 31.12.2009 г. Преди да се инсталира Плюс Минус 6.999 е необходимо да се провери версията на Internet Explorer, за успешна работа се препоръчва актуалната версия на браузъра към момента: Internet Explorer 8.

Варианти за използване на версия от 2009 година:

        1. Когато копието на версията от 2009 година ще се използва само за извеждане на стари варианти на справки/документи или корекции на декларация образец 1 за 2009 година, препоръчваме да се работи в локален вариант, освен ако не е наложителна едновременна работа от няколко работни места в 2009 година. Локален вариант на Плюс Минус за 2009 година, можете да изтеглите от следния линк: ЛОКАЛНА ВЕРСИЯ за 2009 година
        2. Когато след инсталиране на версията за 2010 година ще продължи и работата във версия от 2009 от няколко работни места едновременно и на нея ще се прави годишното приключване за 2009 година, е необходимо на компютъра-сървър, на който е базата, новият сървър да се инсталира в нова директория, различна от тази на FKB Server в. 6.99.8, тъй като копията на програмата за 2009 и 2010 година работят успешно само с подходящ за съответната версия съврър. За да работят клиенти и в старата, и в новата версия едновременно, е необходимо да се направи следното:
        - За сървъра: в екран Регистриране, който се появява при стартиране на FKB Server, в падащото меню за Порт, вместо 5255 да се напише 5355.
        - За компютрите-клиенти: в екран Регистриране, който се появява при стартиране на Плюс-Минус, в падащото меню Порт вместо 5255 да се напише 5355.
        - За стартиране на стария сървър да се създаде икона на десктопа, защото при зареждане на операционната система по подразбиране ще се отваря новия сървър.

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ПЛЮС-МИНУС
6.999 - 01.2010г.


        ВНИМАНИЕ! Във връзка с новия интерфейс на програмата е необходимо да имате инсталиран браузър Internet Explorer, версия 8.

        НОВО! Интервал на операциите, Интервал на отчетите и Интервал на склад се задават в Сервиз/Настройка на параметрите.

1. МОДУЛ ТРЗ И ЛС


        ВАЖНО! За да се сменят процентите на осигуровките в сила от 01 януари 2010 г. е необходимо от меню Операции/Служебни да стартирате опцията Автоматична смяна на процентите за осигуровки в сила от 01.01.2010 г. Актуализирани e параметъра "минимален осигурителен доход" на 420 лв.

        Моля проверете параметър ПНОИД в екрана за избор на фирма и ако е необходимо актуализирайте този параметър, съгласно таблицата в Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2010 г.

        НОВО! Променен е начинът на начисляване на възнаграждения по извънтрудови правоотношения. За всички лица със зададен вид осигурен 14 или 71 в режим Заплати се появява таблица с начисленията и удръжките за месеца. Таблицата представлява кратка рекапитулация на начисленията по няколко сметки за изплатени суми. До версия 6.9982 програмата имаше възможност за запис на една сметка, от версия 6.999 има възможност за запис на няколко сметки за изплатени суми за един месец. Над таблицата с начисленията на лицето се показва и списък с всички записани сметки за месеца. При изтриване на начисленията се изтриват и записаните сметки. Предвидена е и възможност за запис на сметката само като документ, без да се запомнят данни за осигуряване. Записаните сметки могат да бъдат отворени повторно и редактирани от справка "Издадени документи", типът им е "СМ".

        Актуализирани са фиша и сметката за изплатени суми съгласно новите процентите на осигуровки за фонд Пенсии в ЗБДОО за 2010 г.

        Актуализирани са кодовете за вид плащане и банковите сметки на НАП за 2010 г.

        Допълнен е класификатора на професиите и длъжностите - НКПД, съгласно Заповед РД-01-1082 от 30.12.2009 г. на министъра на труда и социалната политика.

        Справката за проверка на минималните осигурителни прагове е преработена, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2010 г.

        Нови проценти за ТЗПБ съгласно Приложение № 2 към чл. 12 от Закона за бюджета на ДОО за 2010 г.

        Актуализиран е експортът на дискета за болнични, съгласно спецификацията на изходния файл, публикувана на страницата на НОИ.

        НОВО! Добавени са нови видове осигурени лица съгласно промените в Наредба Н-8 в ДВ бр.01/05.01.2010 г. За работа с програмата са настроени вид 90 - съдружници, получаващи възнаграждения за личен труд в дружество, различно от това, в което лицето се самоосигурява; вид 92 -морски лица. За целите на приспадане на осигуровките за вид осигурен 90, които лицето е направило като самоосигуряващо се лице, е предвидено ново перо 232 - Самоосигуряване §1,т.26,б.и ЗДДФЛ.

        НОВО! Предвидена възможност за подаване на данни за вид осигурен 01, 02 и 03 с отметка "Осиг.на МОД". Използва се при новопостъпили лица, които за месеца вече са осигурени върху максималния осигурителен доход. Дните в осигуряване постъпват в декларация образец 1 в показател 16.4 Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж.

        НОВО! Напълно нов вид на всички образци на документи в ТРЗ и ЛС. Възможност за запис и следене на пореден номер на документите молба за отпуск и заповед за отпуск. Възможност за повторно отваряне на последните.

        НОВО! Напълно нов вид на всички справки в ТРЗ и ЛС.

        НОВО! В Почасово заплащане е предвидено автоматично генериране на типови шаблони на графици за период от няколко месеца. Тази възможност позволява определена последователност от смени да се повтаря за зададен период от месец до месец.

2. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО


        Във връзка с промените в ЗДДС и ППЗДДС в сила от 01.01.2010 година, са актуализирани Справки и дискета за ДДС. ВАЖНО! При извеждане на Процедура за приспадане и прихващане на ДДС, по подразбиране е зададен брой месеци на процедурата 2, когато периода е след 2010 година. В случай, че е необходимо, периодите могат да бъдат променяни в поле Брой периоди.

        Във връзка с промените в ЗДДС в сила от 01.01.2010 относно доставка на услуга с по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнени на територията на друга държава членка на ЕС, във Фактура продажба е добавено ново основание "чл.21, ал.2 с м.на изпълнение, друга държава членка на ЕС".

        В покупните фактури проверката за включване на документ в дневниците по ЗДДС е 12 месеца, съгласно промените в ЗДДС в сила от 01.01.2010.

        Във връзка със сделки, при които ДДС се дължи от получателя, в продажните фактури е добавена отметка "Данъкът е изискуем от получателя". Когато отметката е включена в документа се извежда текста съгласно чл.114, ал. 4 от ЗДДС.

        За фирмите, за които при създаване на Кредитно известие към фактура ( когато плащането е по сметка), в преобладаващите случаи стойността на известието, трябва да покрие стойността на фактурата, е добавена настойка "Автоматично попълване на поле платено когато се издава Кредитно известие по сметка". Стандартно е заложено Кредитно известие да се запомня като неплатен документ когато плащането е по сметка. За да се покрива автоматично фактурата и известието със стойността на Кредитното известие, е необходимо тази отметка да се включи.

        Актуализирани са номеклатурите за Вид сделка и Статистическа процедура в Интрастат протокол пристигания/изпращания. В случай, че се записва Протокол пристигане / изпращане с дата на документа след 01.01.2010 година, при избор на Вид сделка и Статистическа процедура се извеждат актуалните номенклатури. ВАЖНО!Преди да се пристъпи към изготвяне на Интрастат декларации, е необходимо да се провери параметъра ТАРКОД на стоките, съгласно Комбинирана номенклатура в сила от 2010 година, публикувана на сайта на НАП.

        Актуализирана е ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 92 от ЗКПО за 2009 г. за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.

        НОВО! Добавена е ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г. за доходите на физическите лица от източници в България.

        НОВО! Към отчетите са добавени ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ и ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ ПРЕЗ 2009 г. Редът, начинът и сроковете за подаването им, както и задължените лица (респонденти) и образците на формулярите са утрвърдени в Заповед № ЗЦУ 1327/19.12.2009 г. на председатеяля на НСИ и изпълнитения директор на НАП.

        НОВО! В меню Отчети е добавен Финансов анализ. Въз основа на Баланс и Отчет за приходите и разходите са разбработени справки, в които се пресмятат различни видове показатели, необходими за финансово - счетоводния анализ на фирмата.

        НОВО! В меню Отчети е добавена справка Банка. Справката дава информация за банковите документи и операции в лева и валута.

        НОВО! Нов вид на справката Отчети/Обороти между аналитичности. Добавена възможност за извеждане както на съвместни, така и на взаимни обороти, филтриране на синтетичните сметки, участващи в справката.

        НОВО! Напълно нов вид на всички екрани и справки в модул Счетоводство.

3. МОДУЛ СКЛАД


        НОВО! В меню Справки е добавена Месечна справка - извежда информация за складовите операции по месеци за избран обект, или за всички обекти.

        НОВО! Напълно нов вид на всички екрани и справки в модул Склад.
PLUSMINUS
 
All rights reserved Al_Do